Nghi Hải quán triệt chuyên đề 2024 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Đăng ngày 28/05/2024

Sáng ngày 28/5, Đảng bộ phường Nghi Hải tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt chuyên đề 2024 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thực hành dân chủ , tăng cường pháp chế, đảm bảo kỷ cương xã hội. Tham dự và quán triệt tại hội nghị có đ/c Hoàng Thị Hải Yến – Phó trưởng ban tuyên giáo thị uỷ, các đ/c trong Ban chấp hành Đảng bộ và toàn thể đảng viên trong toàn Đảng bộ.


Tại hội nghị, các đại biểu đã được đ/c Hoàng Thị Hải Yến – Phó  trưởng ban tuyên giáo thị uỷ quán triệt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong đó nhấn mạnh những giá trị tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh về dân chủ, “lấy dân làm gốc”, tư tưởng trọng dân, thương dân, tin dân, nâng cao vai trò làm chủ đất nước của nhân dân; dựa vào dân để làm cách mạng, dựa vào dân để xây dựng Đảng. Trong mọi công việc của Đảng, Nhà nước luôn xác định “dân làm gốc”, tất cả vì mục tiêu phụng sự nhân dân, đem lại hạnh phúc cho nhân dân. Hạnh phúc của nhân dân hiện nay không chỉ có cơm no, áo ấm mà còn là xây dựng môi trường sống an toàn cho người dân thông qua xây dựng từng gia đình hạnh phúc, nhà trường hạnh phúc và xã hội hạnh phúc

Cùng với tư tưởng Hồ Chí Minh về dân chủ và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, hội nghị cũng tiếp thu về những quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về thực hành dân chủ gắn với tăng cường pháp chế, đảm bảo trật tự, kỷ cương xã hội nhằm tiếp tục xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân đã được bổ sung trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Cùng đó, bổ sung những giải pháp thực hành dân chủ gắn với tăng cường pháp chế, đảm bảo trật tự, kỷ cương xã hội, góp phần hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách, phát huy mạnh mẽ dân chủ xã hội chủ nghĩa, quyền làm chủ của nhân dân…

Việc triển khai học tập chuyên đề sẽ giúp cho mỗi cán bộ, đảng viên, người lao động thấm nhuần tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, ứng dụng trong tư duy, hành động trong gắn với thực hiện chức năng, nhiệm vụ của từng tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên. Đây sẽ những nội dung quan trọng sẽ được tiếp tục thông qua các cuộc sinh hoạt Đảng, chuyên môn ở các cơ quan, chi bộ trên địa bàn./.

Mỹ Hạnh – Duy Quý