Đài TT-TH quán triệt NQ TW IX, khóa XI

Đăng ngày 25/09/2014

Sáng nay:25/9/2014, Chi bộ Đài TT – TH thị xã Cửa Lò đã tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện NQ TW IX, khóa XI. Đồng chí Nguyễn Hồng Quang Ủy viên BTV – Trưởng Ban tuyên giáo Thị ủy Cửa Lò tới dự.

Trong thời gian 1 ngày, cán bộ, đảng viên Đài Truyền thanh-truyền hình thị xã Cửa Lò đã được các đồng chí Bí thư, phó bí thư Chi bộ Đài quán triệt kế hoạch số 87-KH/ThU ngày 31/7/2014 của Thị ủy về: Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/06/2014 của BCH Trung ương Đảng  Khóa XI về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; Đề án số 07-ĐA/TU ngày 30/5/2014 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao tính gương mẫu, chống tư tưởng bảo thủ, trông chờ, ỷ lại trong cán bộ, đảng viên; Kế hoạch số 130-KH/TU ngày 9/5/2014 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị 28-CT/TW ngày 16/9/2013 của Ban bí thư TW Đảng về “ Tăng cường công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng” trên địa bàn Nghệ An; Chỉ thị số 20-CT/TU ngày 15/7/2014 của BTV tỉnh ủy về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Kết luận số 09-KL/TU ngày 05/12/2006 của BCH Đảng bộ Tỉnh Khóa XVI về xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vùng giáo…

Tiếp đó, cán bộ đảng viên Đài TT – TH TX đã cùng nhau thảo luận để xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết và các Chỉ thị, đề án nêu trên. Ngoài ra, Chi bộ Đài TT – TH thị xã còn tổ chức cho cán bộ, đảng viên viết bản thu hoạch và đẩy mạnh phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Hữu Lương