Đại hội hội cựu giáo chức lần thứ nhất

Đăng ngày 26/03/2014

 

Sau gần 4 năm vận động, thị xã Cửa Lò đã tập hợp được 200 nhà giáo nghỉ hưu tham gia Hội cựu giáo chức. Mục đích của hội là chăm lo đời sống vật chất tình thần cho hội viên, tư vấn giải quyết các vấn đề liên quan đến chế độ, chính sách đối với nhà giáo. Hội cựu giáo chức Cửa Lò hoạt động trên tinh thần tự nguyện và sẽ đóng góp tinh thần, trí tuệ của mình vào sự phát triển nền giáo dục đào tạo, nhất là tham gia công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Với tinh thần đó, Hội cựu giáo chức thị xã đã tổ chức đại hội lần thứ nhất để thông qua quy chế, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ hoạt động trong nhiệm kỳ 2011 – 2016; Đồng thời bầu ra Ban chấp hành gồm 15 đồng chí do thầy giáo Lê Công Bành nguyên phó phòng giáo dục đào tạo Thị xã làm chủ tịch Hội cựu giáo chức Cửa Lò.