Cung cấp thông tin để đưa lên Trang thông tin điện tử Cửa Lò.

Đăng ngày 07/10/2014

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Cửa Lò vừa ký công văn số: 1242, ngày 07/10/2014 về việc yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, cơ quan cung cấp thông tin để đưa lên Trang thông tin điện tử Cửa Lò.

Trang thông tin điện tử TX Cửa Lò: Cualo.vn; Cualo.gov.vn được Uỷ ban nhân dân TX đã giao cho Đài truyền thanh-truyền hình  Cửa Lò quản lý, điều hành, cập nhật thông tin đưa lên trang thông tin.Trong thời gian qua, Trang thông tin điện tử đã thực hiện tốt nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về các hoạt động kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, đặc biệt là công tác du lịch để cán bộ, nhân dân, bạn bè du khách gần xa, các nhà đầu tư cập nhật tin tức hàng ngày.

Tuy nhiên, do nguồn nhân lực còn hạn chế nên một số nội dung theo quy định của Trang thông tin điện tử TX Cửa Lò: Cualo.vn-cualo.gov.vn vẫn chưa được thực hiện tốt, như mục: Cập nhật các văn bản, công văn, chỉ thị…mới của HĐND-UBND thị xã, các phòng, ban, ngành . Để thực hiện tốt hơn nội dung này nhằm góp phần đưa các nội dung từ các văn bản, công văn, chỉ thị…mới của HĐND-UBND thị xã, các phòng, ban, ngành sớm đến được với cán bộ và nhân dân, góp phần công khai, minh bách các thủ tục hành chính trênTrang thông tin điện tử để người dân cập nhật, năm bắt thông tin. UBND thị xã yêu cầu:

 1, Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, đơn vị cung cấp các văn bản, thủ tục hành chính của phòng, ban, ngành, đơn vị mình cho Đài truyền thanh-truyền hình Thị xã để cập nhật thông tin thường xuyên để đưa lên Trang thông tin điện tử Cửa Lò

2. Đài truyền thanh-truyền hình Thị xã thường xuyên cập nhật thông tin đầy đủ, chính xác đưa lên trang và đôn đốc các phòng, ban, ngành đơn vị cung cấp thông tin để cập nhật đưa lên Trang thông tin điện tử kịp thời

Các văn bản gửi về qua địa chỉ  mail: Daithcualo@gmail.com

Nhận được công văn này, Ủy ban nhân dân thị xã yêu cầu thủ trưởng các phòng, ban, ngành, đơn vị triển khai nghiêm túc.

Văn phòng HĐND-UBND thị xã Cửa Lò