Cửa Lò tọa đàm nêu cao tinh thần trách nhiệm nói đi đôi với làm

Đăng ngày 13/05/2014

Buổi tọa đàm đã nêu bật nội dung cốt lõi của tư tưởng Hồ Chí Minh về “Nêu cao tinh thần trách nhiệm chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”. Ngoài ra, các ý kiến của các đại biểu tham gia thảo luận tiếp tục khẳng định giá trị và ý nghĩa của việc học tập, làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức của Bác trong cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên và nhân dân. Trong đó, đề cập những việc cần tập trung nghiên cứu, học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức của Bác, thể hiện quyết tâm và chỉ rõ những phần việc từng cán bộ, đoàn viên phải thực hiện cho tốt, gắn với yêu cầu nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của cơ quan mình.

Đây là một chủ đề lớn, nhằm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong thời gian tiếp theo./.

Mỹ Hạnh – Ngọc Ánh