Cửa Lò: Yêu cầu các Chi hội và các chủ xe điện 4 bánh phải niêm yết giá công khai trên tất cả các xe điện .

Đăng ngày 18/07/2023