Clip: Cửa Lò với công tác đền ơn đáp nghĩa.

Đăng ngày 27/07/2022