Cửa Lò với công tác chuẩn bị bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp

Đăng ngày 23/03/2014

 

Ngay từ đầu tháng 2/2011, UBMTTQ thị xã Cửa Lò đã phối hợp với Thị ủy, HĐND, UBND Thị xã cùng các ban ngành, đơn vị liên quan tổ chức hội nghị triển khai công tác bầu cử. Tiếp đó, thành lập Ủy ban bầu cử, tổ bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa 13 và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2011 – 2016 và các tiểu ban giúp việc. Ban bầu cử thị xã đã chỉ đạo các phường cùng chuẩn bị cho công tác bầu cử theo tinh thần Chỉ thị 50 ngày 05/01năm 2011 của Bộ Chính trị, các quy định của Luật bầu cử Đại biểu Quốc hội, Luật bầu cử đại biểu HĐND và những điểm mới được sửa đổi, bổ sung và các nghị quyết, văn bản hướng dẫn liên quan.
Đến thời điểm này, Thị xã Cửa Lò cũng như các phường trên địa bàn đã hoàn tất hội nghị hiệp thương lần thứ nhất. Ở thị xã Cửa Lò thống nhất giới thiệu 70 đại biểu tham gia ứng cử. Trong đó cơ quan Đảng bầu 4 đại biểu, chính quyền 7 đại biểu, UBMTTQ và các tổ chức đoàn thể 7 đại biểu, các đơn vị khác 6 đại biểu và các phường bầu 7 đại biểu. Đại biểu là đảng viên 61 người, quần chúng 9 người, 20 đại biểu nữ, tôn giáo 3 và 14 đại biểu trẻ tuổi. Còn cấp phường, mỗi đơn vị giới thiệu từ 55 – 60 người tham gia ứng cử. Về số lượng Đại biểu HĐND thị xã nhiệm kỳ 2011 – 2016 được bầu 30 đại biểu còn cấp phường bầu 15 đại biểu.
Hiện tại, UBMTTQ thị xã và các phường đang hướng dẫn những người ứng cử làm hồ sơ lý lịch để gửi về Ban bầu cử. Đồng thời tiến hành hội nghị hiệp thương lần thứ 2 để lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu HĐND Thị xã và phường; Tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri và tiến hành các bước theo quy trình của Luật bầu cử.
Ngoài công tác nhân sự thì Cửa Lò còn coi trọng công tác tuyên truyền cho bầu cử. Với phương châm “đa dạng hóa về hình thức, phong phú về nội dung, hấp dẫn về phương pháp thể hiện, và để phù hợp với từng giai đoạn trong quá trình chuẩn bị bầu cử”, Ban Tuyên giáo Thị ủy đã hướng dẫn chỉ đạo các ngành, các tổ chức cơ sở đảng phát huy chức năng, nhiệm vụ của từng ngành và ở cơ sở tập trung làm tốt công tác tuyên truyền một cách có trọng tâm, trọng điểm. Đó là tập trung tuyên truyền về Hiến Pháp nước CHXHCN Việt Nam về Luật Bầu cử Đại biểu Quốc hội, Luật Bầu cử Đại biểu HĐND, Chỉ thị số 50 của Bộ Chính trị cũng như các quyết, văn bản hướng dẫn liên quan và kết quả các quy trình hiệp thương, công việc chuẩn bị cho cuộc bầu cử. Đợt này, tập trung đi sâu vào công tác quán triệt qua các hội nghị, các chuyên đề, qua hệ thống Đài phát thanh Thị xã và Đài truyền thanh ở cơ sở. Đợt 2, từ ngày 16/4 đến ngày 22/5/2011, thông qua các tổ chức chính trị xã hội tổ chức tuyên truyền về tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội và tiêu chuẩn đại biểu HĐND, về quyền, nghĩa vụ của công dân tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND… Đợt 3, từ sau ngày 22/5/2011, tập trung tuyên truyền về kết quả qua các cuộc bầu cử.
Hiện tại, thị xã Cửa Lò đang tập trung chỉ đạo các cơ sở đảng, tổ chức đoàn thể và ban ngành, địa phương dồn sức chuẩn bị cho công tác bầu cử. Phấn đấu cuộc bầu cử tiến hành một cách dân chủ, bình đẳng, đúng luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân.

Theo: Hữu Lương