Cửa Lò: Triển khai thực hiện kế hoạch giải tỏa các ky ốt phía Đông đường Bình Minh.

Đăng ngày 08/09/2022