Cửa Lò triển khai quyết định đẩy mạnh phong trào học tập của Chỉnh phủ

Đăng ngày 16/10/2015

hoinghichinhphu

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Hội khuyến học Tỉnh: Lê Thái Hòa đã báo cáo tóm tắt tinh thần và những nội dung cơ bản của Quyết định 281 của Thủ tướng Chỉnh phủ, trong đó nhấn mạnh đến vai trò của cấp ủy Đảng, chính quyền, Hội khuyến học các cấp, đồng thời cũng bày tỏ sự mong muốn và tin tưởng với tâm huyết, lợi thế của đội ngũ cán bộ, địa bàn có trình độ dân trí khá đồng đều, đời sống vật chất, tinh thần đảm bảo như ở Cửa Lò thì việc triển khai và xây dựng thí điểm các mô hình: Gia đình học tập, dòng học học tập, cộng đồng học tập và đơn vị học tập; Tiến tới việc triển khai tốt Đề án “ Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020” của Chỉnh phủ là rất thuận lợi.

Cũng tại hội nghị này, Chủ tịch HĐND thị xã, Chủ tịch Hội khuyến học Cửa Lò :Phan Công Lưu đã thông báo và quán triệt các nội dung cơ bản của Quyết định 2735, ngày 30/9/2015 của UBND Tỉnh về về “ Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020”.

Mục tiêu của Cửa Lò hướng đến nhằm triển khai các quyết định nói trên là phấn đấu đến năm 2020 là triển khai thí điểm thành công, tiến tới nhân rộng các mô hình: Gia đình học tập, dòng học học tập, cộng đồng học tập và đơn vị học tập. Tiếp đó, phấn đấu có 100 % cán bộ, hội viên Hội khuyến học các phường được tập huấn nâng cao nhận thức; 80 % gia đình được công nhận gia đình học tập, 75 % dòng học được công nhận dòng học học tập, 75 % cộng đồng được công nhận cộng đồng học tập và 80 % đơn vị được công nhận đơn vị học tập

 

                                                                   Khắc Giang-Ngọc Ánh