Cửa Lò: Triển khai quét mã QR trong phòng chống dịch Covid-19 trên toàn địa bàn thị xã.

Đăng ngày 19/01/2022