Cửa lò: Triển khai mở tài khoản và phát hành thẻ thấu chi trong thanh toán tiền điện.

Đăng ngày 13/10/2021