Cửa lò: Yêu cầu tăng cường công tác quản lý, giám sát đối với người đến/ trở về từ các địa phương có dịch.

Đăng ngày 13/10/2021