Cửa Lò tổng kết hoạt động báo cáo viên, giảng viên kiêm chức năm 2013

Đăng ngày 28/03/2014

Ngay từ đầu năm 2013, thị ủy Cửa Lò đã kiện toàn đội ngũ giảng viên kiêm chức theo hướng lựa chọn những đồng chí có phẩm chất chính trị, năng lực chuyên môn giỏi; Đồng thời chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ cơ sở bố trí những báo cáo viên năng nổ nhiệt tình để tiếp thu các chủ trương, nghị quyết của Đảng pháp luật của nhà nước truyền đạt tới các tầng lớp nhân dân một cách hiệu quả nhất. Hoạt động thông tin nội bộ của thị xã cũng đã có nhiều đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền. Điều này đã góp phần thúc đẩy các cấp ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương đẩy mạnh phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Ngoài đánh giá những kết quả đạt được, Hội nghị còn thảo luận một số định hướng hoạt động năm 2014, trong đó tập trung vào tuyên truyền các nghị quyết chính sách của đảng và nhà nước, các ngày lễ kỷ niệm trong năm, đặc biệt là tuyên truyền chào mừng 20 thành lập Thị xã Cửa Lò.

Dịp này, Thị ủy cũng đã khen thưởng cho 1 số tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động báo cáo viên, giảng viên kiêm chức, thông tin nội bộ năm 2013.