Cửa Lò tổ chức hội nghị báo cáo viên định kỳ tháng 5 năm 2019

Đăng ngày 28/05/2019

Thông qua đề cương tuyên truyền 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là nội dung được đ/c Lê Hồng Hà – Phó Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị thị xã trao đổi tại hội nghị báo cáo viên định kỳ tháng 5 năm 2019 vào chiều ngày 28/5.

PS Dien luc.00_03_06_13.Still030

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ vỏn vẹn hơn một ngàn từ nhưng ở đó kết tinh những giá trị cao quý của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Những giá trị cốt lõi của di chúc mãi trường tồn cùng với thời gian. Trong đó chứa đựng tất cả tâm nguyện, tình cảm, ý chí, niềm tin, trách nhiệm của Bác với Tổ Quốc, với nhân dân và sự nghiệp cách mạng. Di chúc là công trình lý luận về xây dựng và củng cố Đảng cầm quyền, là phác thảo lý luận sự nghiệp đổi mới ở nước ta, là tác phẩm bàn về xây dựng XHCN ở Việt Nam.

PS Dien luc.00_03_14_22.Still031

PS Dien luc.00_03_20_24.Still032

50 năm thực hiện di chúc của Người, dưới sự lãnh đạo của Đảng, quân và dân ta đã giải phóng hoàn toàn Miền Nam, thống nhất Tổ Quốc, đưa cả nước đi lên CNXH. Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn với CNXH, bước đầu thực hiện công cuộc đổi mới, đem lại phồn thịnh cho đất nước, hạnh phúc cho nhân dân. Xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, đoàn kết, tăng cường giáo dục CN Mác – Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh trong Đảng và trong toàn xã hội. Đảng ta đã quan tâm, chăm lo, xây dựng đào tạo bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau. Xây dựng được tinh thần quốc tế vô sản chân chính, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, nâng cao vị thế đất nước trong hội nhập quốc tế.

Thông qua buổi trao đổi này, các đ/c báo cáo viên tại các đơn vị sẽ hiểu rõ và sâu sắc hơn những giá trị của bản di chúc, về cốt cách con người vĩ đại Hồ Chí Minh, bài học về tinh thần lạc quan, về sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, về tính dân chủ, nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình, bài học chăm lo cho dân, gần dân, hiểu dân, bài học về tinh thần cống hiến dù trên cương vị nào cũng làm việc hết mình. Cần tiếp tục nêu gương, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong cán bộ, đảng viên.

                                                                                  Nguyễn Hương – Duy Quý