Cửa lò tiếp tục đôn đốc thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Đăng ngày 01/07/2021