Cửa Lò: Thông báo về việc lựa chọn Tổ chức bán đấu giá QSD đất tại thị xã Cửa Lò.

Đăng ngày 05/01/2024