Cửa Lò: Thông báo về việc công khai TTHC và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong việc giải quyết các TTHC.

Đăng ngày 23/11/2022