Cửa Lò: Thông báo về thời gian và địa điểm thu gom rác đảm bảo vệ sinh môi trường phục vụ du lịch 2022.

Đăng ngày 01/04/2022