Cửa Lò tham gia giao ban trực tuyến về công tác thông tin truyền thông 6 tháng đầu năm

Đăng ngày 15/07/2015

 

tructuyen 

Báo cáo của Sở thông tin truyền thông tại điểm cầu Thành phố Vinh nêu rõ: Trong 6 tháng đầu năm, ngành thông tin truyền thống ở Nghệ An đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Công tác tham mưu ban hành văn bản quản lý nhà nước, Quản lý báo chí, xuất bản; quản lý công nghệ thông tin; Quản lý về bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện…cở bản đã được thực hiện tốt. Bên cạnh đó, Sở thông tin truyền thông và UBND các huyện, Thành phố, thị xã cũng thường xuyên thanh tra, kiểm tra, tuyên truyền, phổ biến pháp luật, giải quyết khiếu nại tố cáo về công tác này nên hoạt động của các đơn vị, doanh nghiệp trong lĩnh vực thông tin-truyền thông cơ bản được đảm bảo. Tổng doanh thu từ hoạt động bưu chính, viễn thông và CNTT trong 6 tháng đầu năm ở Nghệ An ước đạt 1130 tỷ đồng, đạt gần 34 % kế hoạch đề ra.

Cũng tại hội nghị này, bên cạnh những kết quả đạt được thì nhiều địa phương, trong đó có Thị xã Cửa Lò cũng băn khoăn trước  những tồn tại như: Đầu tư cho ứng dụng CNTT còn quá ít; Một số ngành được phân công chưa thực hiện đầy đủ việc xây dựng các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 tích hợp len Cổng thông tin điện tử; Nhiều đơn vị chưa chủ động trong việc tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến theo yêu cầu của Ban chỉ đạo CNTT Tỉnh và sử dụng hộp thư công vụ; Một số đơn vị chưa nghiêm túc xử lý kịp thời các thông tin Báo chí phản ánh; Nhiệm vụ tăng nhưng biên chế quá thiếu, nhất là ở các Đài truyền thanh-truyền hình cấp huyện gây khó khăn cho công tác thông tin-tuyên truyền

Trước những  hạn chế trong 6 tháng đầu năm và những đề xuất, kiến nghị của các cơ quan, đơn vị,  Sở thông tin truyền thông đã đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm là: Tiếp tục triển khai chương trình mục tiêu quốc gia “ Đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu vùng xa, biên giớ, hải đảo”; Tiếp tục triển khai đầu tư xây dựng Đài truyền thanh cơ sở tại các xã phường, thị trấn; Đảm bảo thông tin liên lạc, an ninh thông tin trong hoạt động Bưu chính viễn thông; Quản lý tốt các cơ quan báo chí; Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trên tất cả các lĩnh vực hoạt động TTTT..

`Khắc Giang