Cửa Lò tham dự hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai xây dựng, quản lý vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp

Đăng ngày 08/12/2023

Sáng 8/12, dưới sự chủ trì Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai xây dựng, quản lý vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập. Dự và chủ trì tại điểm cầu Nghệ An có đồng chí Lê Hồng Vinh – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh. Dự hội nghị tại điểm cầu thị xã Cửa Lò có các đồng chí trưởng các phòng, ban, ngành liên quan, lãnh đạo các đơn vị sự nghiệp trực thuộc trên địa bàn.

Trong giai đoạn 2019-2023, việc xây dựng danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc và khung năng lực của vị trí việc làm cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) và cán bộ, công chức (CBCC) cấp xã được chỉ đạo, hướng dẫn thống nhất, bảo đảm phù hợp với quy định của Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức, Nghị định của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ quản lý ngành, lĩnh vực.

Các vị trí việc làm được xây dựng với mức độ khái quát cao theo chức năng, nhiệm vụ của từng ngành, lĩnh vực từ Trung ương đến địa phương, có tính đến mức độ phức tạp, tính chất, đặc điểm, quy mô hoạt động, phạm vi đối tượng phục vụ, quy trình quản lý chuyên môn, nghiệp vụ của công việc theo chức năng, nhiệm vụ tương ứng với từng ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức. Theo đó, xây dựng 840 VTVL trong cơ quan, tổ chức hành chính; 31 vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý trong cơ quan thuộc Chính phủ; 599 vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập; 17 vị trí việc làm cán bộ, công chức cấp xã.

Tại hội nghị, đại biểu đã thảo luận, đề xuất tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc trong việc xây dựng quản lý vị trí việc làm tại các địa phương, một số mô tả vị trí việc làm chưa phù hợp. Đồng thời nhanh chóng hoàn thiện phê duyệt vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức trong đơn vị hành chính, vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong các đơn vị sự nghiệp thuộc các bộ, ngành, địa phương hoàn thành trong quý 2 năm 2024.

Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đánh giá chủ trương, đường lối đã mạch lạc. Chính phủ quan tâm, đánh giá cao vai trò của người đứng đầu các của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện nội dung này. Chính phủ giao Bộ Nội vụ chủ trì phối hợp với các bộ, ban, ngành Trung ương; các tỉnh, thành phố triển khai, xây dựng vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trong toàn quốc đúng lộ trình thời gian, bảo đảm chất lượng, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả của từng vị trí việc làm.

Dương Tân – Tạ Nhật