Cửa Lò tham dự Hội nghị trực tuyến Sơ kết một năm triển khai Đề án 06

Đăng ngày 25/12/2022

Sáng 25/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban quốc gia về chuyển đổi số chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá tình hình kết quả triển khai thực hiện Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030” (Đề án 06) năm 2022 và tổng kết hoạt động của Ủy ban Chuyển đổi số quốc gia năm 2022.

Tại điểm cầu thị xã Cửa Lò do đồng chí: Doãn Tiến Dũng – Phó bí thư Thị uỷ, Chủ tịch UBND thị xã chủ trì.

Thực hiện Đề án 06, qua một năm triển khai thực hiện, các mục tiêu cơ bản có tính chất nền tảng đã đạt (năm 2022, đã hoàn thành 11/22 mục tiêu, đang tập trung triển khai 13/22 mục tiêu. Đối với 89 nhiệm vụ cụ thể của Đề án, đến nay đã hoàn thành 47 nhiệm vụ, đang thực hiện 34 nhiệm vụ).

Năm 2022, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành trung ương, địa phương tùy theo chức năng, nhiệm vụ triển khai thực hiện đồng loạt và hiệu quả. Đặc biệt, thực hiện các dịch vụ công, đến ngày 21/12/2022, cả nước có 154.840.409 hồ sơ đồng bộ trạng thái xử lý trên cổng dịch vụ công quốc gia (tăng 56.679.044 hồ sơ so với tháng 01/2022). Trong đó, có 6.519.773 hồ sơ trực tuyến (tăng 3.707.816 hồ sơ so với thời điểm chưa triển khai Đề án 06).

Đặc biệt, đối với 25 dịch vụ công thiết yếu thực hiện trên môi trường điện tử, một số dịch vụ trực tuyến đạt cao: xác nhận chứng minh nhân dân đạt 100%, thông báo lưu trú 98,3%… Đã tích hợp VNEID trên cổng dịch vụ công quốc gia đã tạo điều kiện thuận lợi cho công dân đăng nhập, khắc phục tình trạng không có số điện thoại chính chủ. Tiết kiệm cho nhà nước 2.047 tỷ đồng nhờ tiết kiệm chi phí sao in hồ sơ, giải quyết, hạn chế kiểm tra xác minh mà sử dụng dữ liệu của các bộ, ngành để xác thực. Cắt giảm dần cán bộ tiếp dân, giảm tình trạng gặp gỡ trực tiếp, loại bỏ dần tình trạng “tham nhũng vặt”…

Tại thị xã Cửa Lò, thực hiện Đề án 06, ngày 31/3/2022, UBND thị xã đã ban hành kế hoạch số 67/KH-UBND để triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ trọng tâm của Đề án 06 trên địa bàn thị xã. Thành lập tổ công tác thực hiện đề án 06 tại 7/7 phường và 39/39 tổ công tác tại các khối. Đồng thời, tăng cường công tác tuyên tuyền đến người dân hiểu rõ về Đề án 06/CP, đặc biệt việc triển khai giải quyết các thủ tục hành chính qua cổng dịch vụ công quốc gia mức độ 3, mức độ 4 và tài khoản định danh điện tử. Nhờ đó, năm qua, thị xã Cửa Lò đã đạt được một số kết quả nổi bật trong việc thực hiện Đề án 06, được nhân dân đồng tình ủng hộ cao.

Dương Tân – Duy Quý