Cửa Lò tăng cường giải tỏa lấn chiếm hành lang ATGT và vỉa hè đô thị

Đăng ngày 06/02/2015

Chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò Doãn Tiến Dũng vừa ký công văn  số: 85 , ngày 03/02/2015 gửi các Phường, cơ quan, đơn vị có liên quan trên địa bàn Thị xã Cửa Lò tăng cường  giải tỏa , chống tái lấn chiếm hành lang ATGT và vỉa hè đô thị. Đây là việc làm nhằm thực hiện nghiêm túc nội dung công điện số 35 của Chủ tịch UBND Tỉnh. Đặc biệt, công văn này đã nhắc nhở các tập thể, cá nhân có liên quan đến tình hình lấn chiếm, tái lấn chiếm ở các tuyến đường Nguyễn Xí, Nguyễn Sinh Cung, Sào Nam và tuyến Quốc lộ 46 đoạn qua phường Nghi Tân

Diêu hanh co dong ATGT

Theo đó, Chủ tịch UBND thị xã yêu cầu Chủ tịch UBND các phường tiếp tục chỉ đạo các lực lưỡng trên địa bàn triển khai ngay các biện pháp để tuyên truyền, vận động, giải tỏa hành lang ATGT, vỉa hè, lòng đường; Xây dựng quy hoạch các điểm bán hàng hoa cảnh phục vụ Tết Ất Mùi trình UBND thị xã phế duyệt; Sau ngày 3/2/2015, nếu phường nào thiếu tinh thần trách nhiệm để tồn tại tình trạng lấn chiếm và tái lấn chiếm hành lang ATGT nhiều thì Chủ tịch UBND phường đó phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thị xã

Chủ tịch UBND thị xã cũng yêu cầu Đội quản lý trật tự đô thị, Phòng VHTT, Đài TTTH, Phòng quản lý đô thị phối hợp chặt chẽ với các Phòng, đơn vị có liên quan để tăng cường công tác tuyên truyền và triển khai quyết liệt các biện phòng chống lấn chiếm, tái lấn chiếm hành lang ATGT trên địa bàn thị xã

                                                                             Khắc Giang