Cửa Lò quán triệt Hội nghị TW8, Khóa XI

Đăng ngày 23/01/2014

Tham gia hội nghị quán triệt, những người về dự đã được nghe các nội dung trọng tâm, cơ bản về các bài phát biểu khai mạc và bế mạc của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng; Báo cáo tiếp thu và giải trình của Bộ chính trị về ý kiến của Trung ương thảo luận về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; Kết luận Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Khóa XI về việc hoàn thiện dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 trình Quốc hội thông qua; Báo cáo tiếp thu và giải trình của Bộ chính trị về ý kiến của Trung ương thảo luận : về tình hình kinh tế-xã hội năm 2013, nhiệm vụ năm 2014 và đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội XI về kinh tế-xã hội, trọng tâm là ba đột phá chiến lược gắn với tái cơ cấu kinh tế – chuyển đổi mô hình tăng trưởng, Đề án “ Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế”.

Tại lớp quán triệt này, đội ngũ cán bộ cốt cán ở thị xã Cửa Lò và cơ sở cũng được nghe kết luận hội nghị TW8, Khóa XI về: “ Tình hình kinh tế-xã hội năm 2013 và nhiệm vụ năm 2014” và “ Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội XI về KT-XH, trọng tâm là ba khâu đột phá chiến lược gắn với tái cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng”, đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế..

Dịp này, Ban thường vụ Thị ủy Cửa Lò cũng trao Bằng khen của Ban thường vụ Tỉnh ủy cho các tổ chức cơ sở đảng và đảng viên ở Cửa Lò có thành tích xuất sắc trong năm 2013 và trước đó.