Cửa Lò quán triệt Chỉ thị số 35 – CT/TW

Đăng ngày 19/11/2019

Chiều 19/11, Cửa Lò đã tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính Trị, Thông tri số 13-TT/TU, ngày 28/10/2019 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng và các văn bản hướng dẫn công tác chuẩn bị Đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2025. Về dự có đồng chí: Nguyễn Thị  Kim Chi – Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy; Lê Thanh Long – Phó bí thư thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND Thị xã; Doãn Tiến Dũng – Phó bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND Thị xã.

nq

nq1

nq2

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Nguyễn Thị Kim Chi quán triệt một số nội dung cơ bản, cốt lõi của chỉ thị 35-CT/TW, thông tri số 13 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 – 2025; Xây dựng văn kiện cho chương trình hành động nhiệm kỳ tới. Theo đó, đồng chí nhấn mạnh rằng, Đảng bộ Thị xã Cửa Lò được Ban thường vụ Tỉnh ủy chọn làm điểm chỉ đạo Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2020 – 2025. Các cấp ủy Đảng cần phải chú trọng việc chuẩn bị cho đại hội Đảng bộ Thị xã, coi đây là nhiệm vụ chính trị hàng đầu. Đồng chí cho rằng, trải qua 25 năm xây dựng và trưởng thành, thị xã Cửa Lò đang bước vào một thời kỳ và vận hội phát triển mới. Vì vậy, việc xây dựng chương trình hành động nhiệm kỳ tới ngoài việc phải bám sát mục tiêu của Đảng bộ tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ tiếp theo, cũng cần đưa mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của đô thị du lịch biển Cửa Lò trong thời kỳ mới lên hàng đầu, trên cơ sở tinh thần của chỉ thị 35 của Bộ chính trị, thông tri 13 của Tỉnh ủy và dựa trên tình hình thực tiễn của địa phương.

nq3

nq4

Hội nghị cũng đã thông qua hướng dẫn công tác nhân sự, công tác xây dựng văn kiện và chuẩn bị đại hội.

nq5

nq6

Việc quán triệt, triển khai Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và Thông tri số 13 của Tỉnh ủy về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã giúp cán bộ chủ chốt toàn Thị xã kịp thời nắm được tinh thần và nội dung các văn bản, chỉ đạo mới của Trung ương và Tỉnh ủy; đồng thời, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả công tác tư tưởng, tuyên truyền tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân.

Dương Tân – Duy Quý