Cửa Lò quán triệt các quyết định 217 và 218 của Bộ chính trị

Đăng ngày 14/05/2014

Sáng nay: 14/5, Thị ủy Cửa Lò đã tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện các Quyết định 217, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI) “Về việc ban hành quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội”; Quyết định 218, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị “Ban hành quy định về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị- xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”

Quyết định 217, 218 của Bộ chính trị là những quyết định quan trọng, là sự thể chế hóa cơ chế Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ nhằm phát huy quyền làm chủ của nhân dân, quyền và trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị – xã hội và nhân dân, nhằm xây dựng đảng, chính quyền thật sự trong sạch, vững mạnh.

Với những nội dung quan trọng đó, Thị ủy Cửa Lò đã chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ cơ sở khi thực hiện phải kiên trì, thận trọng, làm từ dễ đến khó, không nóng vội, hình thức, hoặc lợi dụng giám sát, phản biện, góp ý để làm sai lệch đường lối, chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước.

Cũng tại hội nghị này, Thị ủy Cửa Lò còn thông báo tình hình và định hướng tuyên truyền về biển đông trong thời điểm hiện nay.

                                                         

    Hữu Lương-Duy Quý