Cửa Lò: Nguồn vốn Quỹ hoạt động Tín dụng nhân dân tăng 12% so với năm 2014

Đăng ngày 27/04/2016

 Năm 2015, trên địa bàn Thị xã Cửa Lò có 5 Quỹ tín dụng nhân dân với tổng số thành viên tham gia là gần 7.290 người. Tổng nguồn vốn hoạt động gần 402 nghìn tỷ đồng, tăng 12% so với năm 2014. Tổng dư nợ cho vay là hơn 360 nghìn tỷ đồng. Nợ quá hạn, trong đó nợ xấu hơn 3 nghìn tỷ đồng… Nộp ngân sách nhà nước 903 triệu đồng.

 qtd

Toàn cảnh buổi lễ 

Mặc dù, hiện nay, Quỹ tín dụng nhân dân ở Cửa Lò được đánh giá có mức bình quân cao hơn so với toàn tỉnh. Tuy nhiên, công tác huy động nguồn vốn nhàn rỗi trong nhân dân vẫn đạt tỷ lệ thấp, hoạt động của Ban kiểm soát tại một vài Quỹ tín dụng chưa thực sự hiệu quả; tỷ lệ nợ xấu cao hơn mức bình quân chung toàn tỉnh là 0,32%…

 5

Trong năm 2015, Quỹ tín dụng nhân dân thị xã Cửa Lò đã nộp Ngân sách Nhà nước hơn 900 triệu đồng

Trong năm 2016 này, Cửa Lò đã đề ra các giải pháp khắc phục nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân, tăng thu ngân sách nhà nước và trở thành chỗ dựa, niềm tin của nhân dân.

Đàm Hiền – Duy Quý