Cửa Lò nâng cao chất lượng tuyển gọi công dân nhập ngũ 2018 (phát sóng NTV ngày 2 – 1 – 2018)

Đăng ngày 02/01/2018

Công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng năm và việc hoàn thành chỉ tiêu tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ là cơ sở để đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của các địa phương, bởi vậy, TX Cửa Lò rất quan tâm đến công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2018.