Cửa Lò: Lấy ý kiến nhân dân góp ý vào dự thảo văn kiện trình Đại hội XI

Đăng ngày 25/03/2014

Mục đích của việc ban hành công văn nói trên là nhằm thực hiện công văn số 2016, ngày 29/9/2010 của Ban tuyên giáo Tỉnh uỷ về việc tổ chức lấy ý kiến rộng rãi trong cán bộ, Đảng viên và các tầng lớp nhân dân góp ý vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XI của Đảng. Thị uỷ Cửa Lò cũng yêu cầu các tổ chức cơ sở Đảng, các cơ quan, đơn vị, phường xã phải xem việc góp ý vào các văn kiện là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa quan trọng nhằm phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong việc tham gia quyết định những vấn đề lớn của đất nước.

Trong công văn nói trên, Thị ủy Cửa Lò cũng yêu cầu: Đài TTTH thị xã, Đài TT các phường xã phải xây dựng kế hoạch và thực hiện giới thiệu liên tục các dự thảo văn kiện, mở chuyên mục “ Góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình đại hội XI của Đảng” trên sóng Phát thanh thị xã và hệ thống truyền thanh cơ sở để cán bộ, Đảng viên và nhân dân trên toàn thị xã cùng được biết, nắm rõ và có điều kiện góp ý vào các văn kiện.