Cửa Lò hoàn thành chỉ tiêu giao nhận quân năm 2020

Đăng ngày 13/02/2020

Cùng với nhiều địa phương trong cả nước, sáng ngày 12/2/2020, thị xã Cửa Lò đã tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2020. Nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, nên 100% thanh niên trên địa bàn đã chấp hành lệnh gọi nhập ngũ, hoàn thành chỉ tiêu giao, nhận quân trên địa bàn.