Cửa Lò: Đảm bảo trật tự ATGT trong mùa thu hoạch nông sản trên địa bàn thị xã.

Đăng ngày 05/06/2023