Cửa Lò: Đảm bảo trật tự, ATGT trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 trên toàn địa bàn thị xã.

Đăng ngày 31/08/2022