Cửa Lò: Đã có 121 ky ốt, bãi xe tháo dỡ xong trả lại mặt bằng cho thị xã.

Đăng ngày 17/10/2022

Sau gần 1 tháng Cửa Lò tiến hành “cuộc cách mạng” thay áo mới cho bãi biển dọc phía Đông đường Bình Minh đến nay, ngày 17/10/2022 đã có tổng 121 ky ốt và bãi đậu xe tiến hành tháo dỡ xong trả lại mặt bằng cho thị xã. Chỉ còn một số ky ốt đến nay vẫn còn trong quá trình tháo dỡ và còn 21 ky ốt chưa chuyển đồ trả lại mặt bằng cho thị xã.
Cụ thể gồm:
1. Phường Thu Thủy: (Tổng 98 ốt và 07 bãi xe).
– Đã tháo dỡ xong 43 ky ốt và 7 bãi giữ xe
– Các ky ốt đang tháo dỡ chưa xong 09 ốt: (16; 17; 28/9; 33; 36; 49; 58; 69; 71).
– Số ky ốt đã chuyển đồ về chưa tháo dỡ: 35 ốt.
– Số ky ốt chưa chuyển đồ về: 11 ốt (03; 13; 28/5; 37; 62; 63; 64; 68; 70; 73; 74).
2. Phường Nghi Thu: (Tổng 55 ốt và 05 bãi xe).
– Đã tháo dỡ xong 34 ky ốt và 05 bãi xe số .
– Các ốt đang tháo chưa xong 01 ốt: (93).
– Số ky ốt đã chuyển đồ về chưa tháo dỡ: 17 ốt.
– Số ky ốt chưa chuyển đồ về: 03 ốt (89; 90; 91).
3. Phường Nghi Hương: (Tổng 56 ốt và 04 bãi xe).
– Đã tháo dỡ xong 28 ky ốt và 04 bãi xe
– Các ốt đang tháo dỡ chưa xong 05 ky ốt: (136; 141; 160; 161; 189).
– Số ky ốt đã chuyển đồ về chưa tháo dỡ: 16 ốt.
– Số ky ốt chưa chuyển đồ về: 07 ốt (166; 171; 174; 175; 186; 193; 194).
Cũng đã gần đến hạn cuối cùng toàn bộ các ky ốt phải hoàn trả lại mặt bằng cho thị xã, Do đó thị xã yêu cầu các ky ốt sớm tháo dỡ trả lại mặt bằng cho thị xã trước ngày 30/10/2022.
BQL đô thị