Cửa Lò: Công điện về việc ứng phó với bão số 5

Đăng ngày 19/10/2023