Cửa Lò: Công điện về chủ động triển khai công tác ứng phó với bão, mưa lũ trên địa bàn thị xã Cửa Lò.

Đăng ngày 08/10/2021