Cửa Lò chi trả lương hưu và trợ cấp xã hội tại nơi cư trú trong thời gian thực hiện Chỉ thị 16.

Đăng ngày 02/09/2021