Cửa Lò: các chỉ số quan trắc nước biển nằm trong giới hạn cho phép của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia

Đăng ngày 01/06/2016

qtrac

Tất cả các thông số giám sát gồm: pH, OOxxy hòa tan (DO), Tổng chất rắn lơ lửng (TSS), Amoni (NH4+ tính theo N), Phosphat (PO43- tính theo P), Florua (F-), Xyanua (CN-), Asen (As), Cadimi (Cd), Chì (Pb), Crom IV, Đồng (Cu), Kẽm (Zn), Mangan (Mn), Sắt (Fe), Thủy ngân (Hg), Tổng dầu mỡ khoáng, Coliform đều nằm trong giới hạn cho phép của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước biển ven bờ QCVN 10-MT:2015/BTNMT.

Tại đây Kết quả quan trắc ngày 23 tháng 5 năm 2016

 

Tại đây Kết quả quan trắc ngày 27 tháng 5 năm 2016