Cửa Lò: Biểu dương điển hình dân vận khéo giai đoạn 2013 – 2015

Đăng ngày 30/09/2015

danvankheo
Phong trào “dân vận khéo” trong những năm qua ở Thị xã Cửa Lò, đã tạo nên động lực động viên các cấp ngành, các tầng lớp nhân dân thi đua trên mọi lĩnh vực và đạt được kết quả khá toàn diện. Tính đến nay, Thị xã đã lựa chọn xây dựng được 107 mô hình, điển hình tập thể, cá nhân, cụ thể là: Khối dân vận phường xây dựng được 43 mô hình tập thể, 13 mô hình cá nhân, trong đó có 19 mô hình kinh tế, 3 mô hình quốc phòng – an ninh, 12 mô hình văn hóa – xã hội…Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể xây dựng được 29 mô hình…
Phong trào “dân vận khéo” ở Thị xã Cửa Lò đã tạo thành không khí thi đua sôi nổi trong Thị, thông qua các phong trào đó, cán bộ công chác đã gần dân, sát dân hơn để giải quyết công việc liên quan đến người dân và doanh nghiệp nhanh chóng hơn. Mặt trận các đoàn thể có nhiều cách làm hay hơn để thu hút, tập hợp đoàn viên, hội viên tham gia sinh hoạt, góp phần củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

danvankheo1

Dịp này, UBND Thị xã Cửa Lò đã biểu dương khen thưởng cho 7 tập thể, 5 cá nhân điển hình xuất sắc tiêu biểu giai đoạn 2013 – 2015./.
                                                                   Mỹ Hạnh – Ngọc Ánh