Cửa Lò: Ban hành quyết định thu hồi đất để thực hiện dự án Đường ven biển từ Nghi Sơn (Thanh Hóa) đến thị xã Cửa Lò(Nghệ An) đoạn qua thị xã Cửa Lò.

Đăng ngày 23/02/2022