Cửa Lò ban hành kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2014

Đăng ngày 20/03/2014

Uỷ ban nhân dân thị xã vừa ban hành Quyết định số 498, ngày 06/03/2014 về kế hoạch tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật trong năm 2014.

Mục đích của việc ban hành kế hoạch nói trên là nhằm phổ biến giáo dục pháp luật thành nhiệm vụ thường xuyên của cả hệ thống chính trị; Tăng cường sự phối hợp giữa các cấp, ngành và các phường nhằm nâng cao hiệu quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật; Góp phần ngăn chặn, hạn chế vi phạm pháp luật, giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội; Tạo điều kiện cho nhân dân biết sử dụng pháp luật làm công cụ, phương tiện để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình

Theo đó, nhiệm vụ trọng tâm của công tác này trong năm 2014 được xác định phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến là: Hiến pháp năm 2013, Luật phổ biến giáo dục pháp luật, Luật hòa giải cơ sở, Luật khiếu nại, Luật tố cáo, Luật đất đai sửa đổi năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành ; Các quy định của pháp luật mà trong quá trình thực hiện, cán bộ, công chức và các tầng lớp nhân dân vẫn còn vướng mắc, vi phạm như: Đăng ký và quản lý hộ tịch, Thủ tục hành chính liên quan đến đất đai; Hôn nhân và gia đình; Giao dịch dân sự…Quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, vệ sinh môi trường, phòng chống các tệ nạn xã hội, thực hiện dân chủ cơ sở

Ủy ban nhân dân thị xã Cửa Lò cũng giao cho Phòng tư pháp, các phòng, ngành, đơn vị có liên quan, các thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật thị xã chịu trách nhiệm tổ chức tốt các nội dung nói trên, đặc biệt lưu ý đến các hoạt động cụ thể, thiết thực nhằm tầng bước nâng cao hiểu biết pháp luật cho nhân dân
.

Theo: Vp HĐND-UBND thị xã Cửa Lò