UBND thị xã yêu cầu tạm dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh, dịch vụ để phòng, chống dịch Covid – 19

Đăng ngày 01/04/2020