Clip: Trao qua cho hội viên khó khăn ở huyện Thanh Chương

Đăng ngày 23/10/2022