Clip: Nghi Thuỷ khen thưởng đột xuất cho các cá nhân trục vớt tàu bị chìm.

Đăng ngày 30/01/2023