Clip: Khối Bình Minh, phường Nghi Thủy sinh hoạt chi bộ mẫu theo Quy định 08- QĐ/TU của tỉnh ủy

Đăng ngày 03/11/2021