Clip: Hội Hoa Đăng: 20h ngày 16/7/2022 tại Bờ Lam Giang cầu Cửa Hội, phường Nghi Hải

Đăng ngày 15/07/2022