Clip: Đại hội đại biểu người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thị xã lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022–2027

Đăng ngày 09/08/2022