Tóm tắt tiểu sử và chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII Trần Phan Long tại đơn vị bầu cử số 25 thuộc thị xã Cửa lò.

Đăng ngày 17/05/2021

Tóm tắt tiểu sử và chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII Trần Phan Long