CHỦ TỊCH NƯỚC

Đăng ngày 20/03/2014

 

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  CHỦ TỊCH NƯỚC                                                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 460/QĐ – CTN                                                                 Hà Nội, ngày 17 tháng 3 năm 2009

                                                   QUYẾT ĐỊNH

                          Về việc tăng thưởng Huân chương Lao động

                                                     CHỦ TỊCH

                        NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

         Căn cứ điều 103 của hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992;

         Căn cứ luật thi đua, khen thưởng;

          Xét đề nghị của Thủ tướng Chính phủ tại tờ trình số: 420/TTg -TCCV ngày 18 tháng 3 năm 2009.

                                                 QUYẾT ĐỊNH

           Điều 1. Tặng thưởng

           – Huân chương Lao động hạng nhì cho nhân dân và cán bộ thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An.

           – Huân chương Lao động hạn ba cho:

          1 – Ông Nguyễn Hữu Lậm, Bí thư Thị ủy thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An;

          2 – Ông Phan Công Lưu, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An;

          3 – Ông Nguyễn Đình Tiến, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An;

           Đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2004 đến năm 2008 góp phần vào xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

           Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

            Thủ tướng Chính phủ, Chủ nhiệm văn phòng Chủ tịch nước, tập thể và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

                                                           KT. CHỦ TỊCH

                                   NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                          PHÓ CHỦ TỊCH

                                                               Đã ký

                                                       Nguyễ Thị Doan