Chi bộ khối 3, phường Nghi Hương Đại hội nhiệm kỳ 2015 – 2017

Đăng ngày 23/01/2015

K3-DHNhiệm kỳ qua, Chi bộ đảng khối 3 phường Nghi Hương đã có nhiều đổi mới trong điều hành, chỉ đạo nên các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra cơ bản đạt và vượt. Kinh tế tăng trưởng bình quân hàng năm đạt 10%, tổng giá trị sản xuất toàn khối ước đạt 33,4 tỷ đồng. Thu nhập bình quân mỗi người đạt 30 triệu đồng/năm, hộ đói nghèo chỉ còn 2,6%. Văn hóa xã hội có nhiều khởi sắc. Trong đó, khối 3 đã thực hiện tốt 5 nội dung cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư nên đến nay 93% hộ dân đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Công tác dân số kế hoạch hóa gia đình được thực hiện tốt. Quốc phòng anh ninh được giữ vững.

          Về công tác xây dựng Đảng, nhiệm kỳ qua chi bộ khối 3 đã tuyên truyền, triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chủ trương của Đảng. Tăng cường công tác lãnh đạo xây dựng chính quyền, mặt trận và các đoàn thể, đồng thời xây dựng mối đoàn kết, nhất trí cao trong đảng và tạo mối liên hệ mật thiết với quần chúng nhân dân. Điều này đã góp phần xây dựng chi bộ đảng, khối dân cư ngày càng vững mạnh về mọi mặt.

Ngoài đánh giá những kết quả đạt được, Đại hội còn thảo luận phương hướng, nhiệm vụ, bầu 3 đồng chí vào cấp ủy và ông Trần Xuân Dũng –  tái cử chức vụ bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2015 – 2017. Đại hội còn bầu đại biểu đi dự Đại hội đảng bộ phường sắp tới

Hữu Lương – Thanh Bình