Cập nhật kết quả quan trắc chất lượng môi trường nước biển ngày 11/6/2016, 13/6/2016 và 15/6/2016

Đăng ngày 20/06/2016

Quantrac 1

Số 3862/UBND-NN ngày 03/6/2016 v/v thông tin số liệu quan trắc, giám sát chất lượng nước biển ven bờ khu vực Cửa Lò, Cửa Hội; và hướng dẫn thực hiện lấy mẫu, bảo quản và vận chuyển nước biển ven bờ của Trung tâm Quan trắc Môi trường – Tổng cục Môi trường tại Công văn số 271/QTMT ngày 28/4/2016;

Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường xin báo cáo/cập nhật kết quả quan trắc môi trường biển tại bãi biển du lịch Cửa Lò và Cửa Hội ngày 11/6/2016, 13/6/2016 và 15/6/2016 như sau:

Kết quả quan trắc các thông số giám sát gồm: pH, Ôxy hòa tan (DO), Tổng chất rắn lơ lửng (TSS); Amoni (NH4+), Phosphat (PO43-), Xianua (CN-), Asen (As), Mangan (Mn), Sắt (Fe), Coliforms đều nằm trong ngưỡng giới hạn cho phép của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước biển ven bờ QCVN 10-MT:2015/BTNMT đối với với vùng bãi tắm, thể thao dưới nước.

Sở tài nguyên môi trường Nghệ an